Osztályozó, pót- és javító vizsgák tájékoztatója

május 25, 2018

Osztályozó vizsga

Osztályozó vizsgát kell tennie a tanulónak a félévi és a tanév végi osztályzat megállapításához, ha

  • a tanórai foglalkozásokon való részvétel alól fel volt mentve,
  • engedély alapján egy vagy több tantárgy tanulmányi követelményének egy tanévben vagy az előírtnál rövidebb idő alatt tehet eleget,
  • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen a kétszázötven tanítási órát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet,
  • ha a tanulónak egy tanítási évben az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladja, és a nevelőtestület döntése alapján osztályozó vizsgát tehet.

Pótló vizsga

Pótló vizsgát tehet a tanuló, ha valamely vizsgáról neki fel nem róható okból elkésik, távol marad, vagy a megkezdett vizsgáról engedéllyel eltávozik, mielőtt a válaszadást befejezné.

Javító vizsga

Javítóvizsgát tehet a tanuló, ha a tanév végén – legfeljebb három tantárgyból – elégtelen osztályzatot kapott.

A tanulmányok alatti vizsgákat a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet előírásaiban szereplő szabályok szerint kell megszervezni.

  • A vizsgák időpontját, helyét és követelményeit az érintett tanulók szüleivel
  • osztályozó vizsga esetén a vizsgák időpontja előtt legalább két hónappal,
  • javítóvizsga esetén a tanév végén (bizonyítványosztáskor) közölni kell.
  • Az osztályozó és javítóvizsgák követelményeit az iskola helyi tantervében (a kerettantervben) szereplő követelmények alapján a nevelők szakmai munkaközösségei, illetve – amelyik tantárgynál nincs munkaközösség – a szaktanárok állapítják meg.

A vizsgák követelménye és tartalma megegyezik a helyi tantervben egyes tantárgyaknál feltüntetett továbbhaladás feltételeivel, illetve tananyag tartalommal.

A tanulmányok alatti vizsgákon az alábbi tantárgyakból kell írásbeli, szóbeli vagy gyakorlati vizsgarészeket tenniük a tanulóknak:

TANTÁRGY ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI
VIZSGA
ALSÓ TAGOZAT
Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Idegen nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Etika   SZÓBELI  
Környezetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Ének-zene   SZÓBELI GYAKORLATI
Vizuális kultúra     GYAKORLATI
Életvitel és gyakorlat     GYAKORLATI
Testnevelés és sport     GYAKORLATI
FELSŐ TAGOZAT
Magyar nyelv ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Magyar irodalom ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Idegen nyelvek ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Matematika ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Erkölcstan ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Történelem   SZÓBELI  
Természetismeret ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Fizika ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Kémia ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Biológia ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Földrajz ÍRÁSBELI SZÓBELI  
Ének-zene ÍRÁSBELI SZÓBELI GYAKORLATI
Hon- és népismeret   SZÓBELI  
Vizuális kultúra     GYAKORLATI
Informatika   SZÓBELI GYAKORLATI
Technika, életvitel és gyakorlat     GYAKORLATI
Testnevelés és sport     GYAKORLATI